NDAEB

NDAE čine slobodno i dobrovoljno udruženi članovi – agrarni ekonomisti i drugi stručnjaci koji se naučno bave pitanjima razvoja poljoprivrede i sela, odnosno  teorijom i praksom multifunkcionalnog agrarnog i ruralnog razvoja, koji su stekli zvanje magistra, odnosno naučni stepen doktora iz oblasti agroekonomskih, agronomskih, ekonomskih, socioloških i drugih  srodnih nauka. 

Polazeći od kreativne uloge i značaja koje u oblasti agrarnog i ruralnog razvoja imaju agrarni ekonomisti,  NDAE ima sledeće ciljeve: 

 • unapređenje i razvoj agrarno-ekonomske nauke, naučnih metoda agrarno-ekonomskih istraživanja i poljoprivredne struke;
 • unapređivanje privrednog sistema i usavršavanje makroekonomske i agrarne politike;
 • unapređivanje i razvoj proizvodnje, prerade i prometa hrane, afirmisanjem primene savremenih naučnih i tehnoloških dostignuća i zaštite čovekove radne i životne sredine;
 • unapređivanja i razvoja  sistema obrazovanja agrarnih ekonomista, stručnih kadrova i poljoprivrednih proizvođača u skladu sa savremenim potrebama;
 • negovanja i razvijanja načela morala i etičkih normi u profesionalnom radu i zaštiti  dostojanstva agrarno-ekonomske nauke i struke

Društvo ostvaruje svoje ciljeve kroz sledeće aktivnosti:

 • prati razvoj i međuzavisnost ekonomskih, socioloških, tehnoloških i ekoloških problema proizvodnje, prerade i prometa hrane;
 • proučava pitanja ekonomičnosti, produktivnosti rada, ekonomskih uslova privređivanja i konkurentske poljoprivrede u procesima liberalizacije trgovine i regionalnih integracija;
 • prati razvoj agrarno-ekonomske nauke i probleme naučno-istraživačkog rada, inicira i organizuje održavanje naučno-stručnih skupova iz tih oblasti;
 • podstiče uključivanje svojih članova u programske aktivnosti Evropske asocijacije agrarnih ekonomista (European Association of Agricultural Economists – EAAE), Međunarodne asocijacije agrarnih ekonomista (International Association of Agricultural Economists – IAAE) i drugih sličnih organizacija;
 • izdaje časopise, monografije i druge publikacije iz oblasti agrarne ekonomije, samostalno ili u saradnji sa drugim suizdavačima;
 • brine o društvenom položaju i afirmaciji agrarno-ekonomske i poljoprivredne nauke i struke, kroz dodelu nagrada i priznanja;
 • na zahtev drugih institucija, ili samoinicijativno, daje mišljenja o predlozima i ideje za rešavanje pitanja i oblasti agrarne politike, razvoja poljoprivrede, ruralnog i regionalnog razvoja.

Područje delatnosti Društva je teritorija Republike Srbije, susedne i druge balkanske države.

Ciljevi, zadaci i delatnosti Društva, pristupanje i hijerarhijski status članstva (saradnici, članovi i stalni članovi), organi upravljanja i njihove nadležnosti (Skupština, Predsedništvo, Predsednik, Sekretar, Izvršni odbor, Nadzorni odbor), sticanje sredstava za rad i funkcionisanje Društva, uređuju se Statutom Društva u skladu sa zakonima Republike Srbije i međunarodnim standardima. 

Društvu mogu kao punopravni članovi pristupati akademski agrarni ekonomisti iz republika bivše SFRJ, balkanskih i drugih evropskih zemalja. Sastav organa NDAE prilagođava se strukturi članstva

NDAE ima svoj pečat, okruglog oblika, sa obodnim natpisom ispisanim na srpskom jeziku ćirilicom: ,,Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd'' i na engleskom jeziku ,,Balkan Scientific Association of Agricultural Economists'', sa stilizovanim slovima NDAEB/BSAAE u sredini.

Društvo ima amblem, u boji i crno-beloj tehnici: amblem je pravougaonog oblika stilizovane otvorene knjige, sa uspravnom ovalnom površinom u sredini, koja asocira na zrno žita na čijim je polovinama stilizovan skraćeni naziv NDAEB.

NDAE ima memorandum, sa amblemom i svojim punim nazivom na srpskom i engleskom jeziku i drugim potrebnim podacima.