Novosti

Унапређење руралног туризма у пост COVID периоду: могућности за генерисање прихода

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи успешно је реализовао пројекат
под насловом „Унапређење руралног туризма у пост COVID периоду: могућности за
генерисање прихода", по основу конкурса Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде. Реализацију пројекта и израду студије помогли су: Институт за примену науке
у пољопривреди Београд; Институт за економику пољопривреде Београд; Пољопривредна
саветодавна и стручна служба Краљево д.о.о.; Научно друштво аграрних економиста
Балкана Београд и Развојна академија пољопривреде Србије. Општи циљ пројекта је био испитивање импликација пандемије изазване COVID 19
вирусом на повећање прихода у руралном туризму. Да би се реализовао постављени циљемпиријско истраживање је спроведено у оквиру две циљне групе: 1) туриста, корисника услуга
етно села, сеоских туристичких домаћинстава (СТД) и пољопривредних газдинстава (ПГ), 2)
власника етно села (ЕС), сеоских туристичких домаћинстава (СТД) и пољопривредних
газдинстава (ПГ).
Прву циљну групу чинило је 222 туриста који су боравили у етно селима, сеоским
туристичким домаћинствима и пољопривредним газдинствима за време пандемије. Њиховим
анкетирањем идентификовани су мотиви боравка у руралим подручјима, као што су мир и
тишина, лепота пејзажа, одмор, домаћа храна и сл. Истраживање је указало на висок степен
квалитета испоручених услуга и задовољства боравком туриста за време пандемије.
Другу циљну групу чинило је 29 власника етно села, сеоских туристичких домаћинстава
и пољопривредних газдинстава. Подаци показују да је највећи број анкетираних домаћинстава
основан у 2020. години, њих 7, односно 14 сеоско-туристичких домаћинстава је основано пре
пандемије, а 15 током пандемије, што указује на позитиван ефекат пандемије на развој
руралног туризма.
Анкетирањем добијени су подаци о броју гостију, структури гостију, дужини боравка,
просечној цени ноћења. Спроведено истраживање је показало пораст броја гостију у сеоском
туризму у 2021. године у односу на 2018. годину за 118,73%, док је број ноћења порастао за
224,74%. Највећи број туриста (92%) посетио је регион Шумадије и Западне Србије, затим
регион Војводине (6%), док је најмањи проценат посетио регион Јужне и Источне Србије (2%).
Уколико се у обзир узме просечна цена боравка и број остварених ноћења процењени
приход од услуга смештаја у руралном туризму у 2018. години је износио 30,07 милиона
динара, док у 2021. години ови приходи су износили 97,68 милиона динара, што представља
раст од 224,7% у односу на базну 2018. годину.
Детаљне информације доступне су у „Студији о утицају пандемије изазване COVID- 19 вирусом на повећање прихода у руралном туризму са препорукама".
У Врњачкој Бањи, марта, 2023.године

 

                           СТУДИЈА